КОМПОЗИЦІЙНІ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНІ ПОКРИТТЯ

Композиційні електролітичні покриття отримують з суспензій у ви­гляді електропровідних рідинних розчинів з додаванням високодисперс­них твердих частинок чи з емульсій, які утворюються при введенні 8 електроліти гідрофобних рідин або піноутворюючих середовищ. […]

ХІМІЧНЕ ОСАДЖЕННЯ З ГАЗОВОЇ (ПАРОВОЇ) ФАЗИ

При газофазному осадженні покриття утворюються в результаті хі­мічних реакцій поблизу від поверхні, на поверхні чи в приповерхневому шарі основи. Газофазне осадження здійснюють термічним розкладан­ням, відновленням, гідролізом, високотемпературним прямим окислен­ням. При […]

Установки для вакуумно-конденсаційного нанесення покриття

Для вакуумного нанесення покриття термічним випаровуванням ви­користовують різні типи установок, які відрізняються між собою спосо­бом нагрівання матеріалу, який випаровується. Це установки з резис — тивними, електронно-променевими, ВЧ-індукційними та дуговими випа­ровувачами. […]

Обладнання для вакуумно-конденсаційних процесів нанесення покриття

Основу вакуумно-конденсаційного нанесення покриття (ВКНП) ме­тодами фізичного осадження (Physical Vapour Deposition Processes — PVD) складає термовакуумне випробування або розпилення. Тому по типу розпилюючих пристроїв установки для ВКНП можна класифікувати таким […]

Обладнання для газодинамічного нанесення покриття

Для газодинамічного нанесення покриття призначене технологічне обладнання серії ДИМЕТ. Конструкція обладнання забезпечує створення повітряного надзву­кового струменю, введення у цей струмінь часток порошкового матеріа­лу, що напилюється, та прискорення цих часток до […]

Обладнання для нанесення покриття у динамічному вакуумі

Зростаючі вимоги промисловості до якості покриттів, головним чи­ном до їх щільності та міцності зчеплення, призвели до створення ново­го типу обладнання для нанесення плазмових покриттів — напилення в динамічному вакуумі. У […]

Обладнання для плазмового напилення

Установки для плазмового напилення можна класифікувати за та­кими ознаками: 1. За способом отримання плазми установки з дуговими плазмови­ми розпилювачами та високочастотними індукційними розпилювачами. 2. За способом захисту процесу обладнання з […]

Обладнання для електродугового напилення

Регулярний випуск устаткування для електродугового напилення розпочато в 40-х роках минулого сторіччя. В останні роки поширився випуск комплектного обладнання для електродугового нанесення по­криття. До комплекту обладнання для електродугового нанесення по­криття […]

Обладнання для детонаційного напилення

Основним елементом детонаційно-газової установки (ДГУ) для розпилення є вибухова або детонаційна камера. Конструкційно вона має вигляд ствола постійного або перемінного перерізу. У камері утво­рюється вибух та формується високошвидкісний струмінь продуктів […]

Обладнання для газополуменевого напилення

Аналіз існуючого обладнання для газополуменевого напилення по­казав, що в основному виробляються ручні апарати для напилення. На Україні та в країнах СНД розроблені та серійно випускаються установки для напилення порошками та […]